SONAR

Kunstenaars Hans Laban, Beatrijs Schweitzer en Anna van Suchtelen – een trio samengesteld door Kunstliefdeprijs-winnaar Hans Laban – zetten hun werk in als een middel om te luisteren, te detecteren en te meten. Waar de een het maakproces van uitvindingen onderzoekt, verdiept de ander zich in de spiegeling op een wateroppervlak en stelt de derde een tijdcapsule voor onbegrepen zaken samen. Hun bevindingen komen in een labruimte bij elkaar. De sculpturen, tekeningen, grafiek, tekst- en videowerken functioneren als sonarapparatuur: met de uitgezonden signalen tasten de kunstenaars diepzeebodem en hemellichamen af, ideeën en gedachten, op zoek naar de grenzen van ruimte, tijd en realiteit.

Artists Hans Laban, Beatrijs Schweitzer and Anna van Suchtelen – a trio composed by Kunstliefde Prize winner Hans Laban – use their work as a means of listening, detecting and measuring. While one examines the creative process of inventions, the other immerses himself in reflection on a surface of water and the third compiles a time capsule for misunderstood things. Their findings come together in a lab space. The sculptures, drawings, graphics, text and video works function as sonar devices: with the broadcast signals the artists explore deep seabed and celestial objects, ideas and thoughts, looking for the limits of space, time and reality.

oktober 18, 2018 771 views Anna van Suchtelen, Beatrijs Schweitzer, Hans Laban